eFootball22-nocrowd1

آنتی لگ برای eFootball 2022

با انتشار بازی eFootball 2022 بسیاری از علاقه مندان اقدام به نصب بازی کرده اند. اما با توجه به سیستم مورد نیاز این بازی، اجرای آن در بعضی سیستم های ضعیف همراه با لگ زیاد بوده است. در این پست جدیدترین آنتی لگ منتشر شده برای بازی که با حذف تماشاگران، بازی را روانتر می…